Ειδική Διαπαιδαγώγηση

Alphabet Cubes

Στην Προ-παιδεία οι ειδικοί θεραπευτές αξιολογούν τις δυσκολίες του παιδιού λαμβάνοντας υπόψη το ατομικό και οικογενειακό του ιστορικό, τις δυσκολίες και ελλείψεις του και συνθέτουν ένα πρόγραμμα αποκατάστασης  βασισμένο στο προσωπικό του προφίλ.

Που απευθύνεται;

To ειδικό παιδαγωγικό απευθύνεται και βοηθά νήπια, παιδιά, εφήβους αλλά και ενήλικες με :

 • Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες  (Δυσλεξία, Δυσορθογραφία, Δυσαριθμησία, Δυσγραφία)

 • Γενικευμένες μαθησιακές δυσκολίες

 • Παιδιά με χαμηλό ή οριακό νοητικό δυναμικό

 • Διάχυτες  Αναπτυξιακές Διαταραχές (Αυτισμός)

 • Εγκεφαλική παράλυση –Τετραπληγία

 • Σύνδρομο Down

 • Ειδική Γλωσσική Διαταραχή λόγου  

 • Αισθητηριακές Αναπηρίες  (Κώφωση- Κοχλιακό εμφύτευμα – Προβλήματα όρασης)

 • Σύνδρομο Ελλειμματικής Προσοχής ή /και  Υπερκινητικότητας

 • Κοινωνικό-πολιτισμική υστέρηση

Που απευθύνεται;

ΛΗΨΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ

Η πρώτη συνάντηση με τους γονείς είναι  καθοριστική καθώς σε αυτήν γνωστοποιείται το αίτημα των γονέων. Συχνά συμβαίνει οι γονείς να παραπέμπονται από τον δάσκαλο στο κέντρο μας  ή ακόμα από κάποιον άλλον επαγγελματία υγείας δημοσίου νοσοκομείου, ιατροπαιδαγωγικού κέντρου ή παιδοψυχιάτρου.

Στην συνάντηση αυτή, λαμβάνεται το ατομικό ιστορικό  του παιδιού που περιλαμβάνει στοιχεία για το παιδί, την γέννηση, την ανάπτυξη  και τις καθημερινές του συνήθειες στο σπίτι και στο σχολείο.  

 Με αυτόν τον τόπο ο θεραπευτής  δημιουργεί μια συνολική εικόνα που τον βοηθά να εξάγει συμπεράσματα ασφαλή για το παιδί  να δημιουργήσει ένα πρόγραμμα άρτιο που θα συνάδει με τις ανάγκες του και θα βοηθά το ίδιο το άτομο και την οικογένειά του.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η επόμενη συνάντηση αφιερώνεται  στις δυσκολίες που φέρει το παιδί. Μέσω σταθμισμένων και μη τεστ γίνεται η αξιολόγηση των αναγκών του και η στοχοθεσία. Η στοχοθεσία αφορά βραχύχρονους και μακρόχρονους στόχους. Το παιδί ενημερώνεται για τον λόγο των επισκέψεών του και η οικογένεια αντιλαμβάνεται επακριβώς την βοήθεια που δύναται να δώσει. Οι γονείς συχνά γίνονται συνθεραπευτές και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό καθώς οι στόχοι της θεραπείας  κατακτώνται πιο σύντομα και γενικεύονται και στο οικείο περιβάλλον της οικογένειας και του σπιτιού. Τέλος είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε τακτά χρονικά διαστήματα της παρέμβασης να χορηγούνται από τον θεραπευτή γραπτές εκθέσεις της προόδου του θεραπευόμενου. Με αυτό τον τρόπο η Προ-παιδεία σας βοηθά να αξιολογήσετε πιο εύκολα την επίτευξη των στόχων όπως επίσης και να αξιολογήσετε την δουλειά μας.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ- ΤΕΣΤ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ

Το τεστ σχολικής ετοιμότητας χορηγείται σε παιδιά από 4 χρονών  μέχρι 6, προκειμένου να αξιολογηθούν εκείνοι οι τομείς που θεωρούνται πυλώνες που θα στηρίξουν την σχολική μάθηση. Πλέον, με έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί γνωρίζουμε τις δραστηριότητες αυτές που μπορούν να μας δώσουν ασφαλή συμπεράσματα  για την πορεία του παιδιού στο σχολείο. 

Είναι μία έννοια που αναπτύχθηκε διεθνώς με σκοπό να συμπεριλάβει τις προαπαιτούμενες δεξιότητες για την ικανοποιητική σχολική φοίτηση

Η Α’Ταξη δημοτικου :

 • Δεν υπάρχει συνέχεια από το νηπιαγωγείο στην Α τάξη δημοτικού

 • Το αναλυτικό πρόγραμμα δεν λαμβάνει υπόψη τις ατομικές διαφορές

 • Απαιτητικό οσον αφορά την συμπεριφορά,την προσοχή και την ταχύτητα επεηεργασίας

 • Δημιουργέι άγχος στους γονείς που έχει επιπτώσεις και στο παιδί και οδηγεί στο Σοκ της Α τάξης

Τα κριτήρια για το έτοιμο παιδί θεωρούνται :

 • Γλωσσικές δεξιότητες

 • Γνωστικές δεξιότητες

 • Νευροψυχολογικές δεξιότητες

 • Οπτικο-αντιληπτικές δεξιότητες

 • Γραφοκινητικός συντονισμός

 • Επικοινωνιακές δεξιότητες

 • Προσοχή και συγκέντρωση

 • Συμπεριφορά

 • Συναισθηματική ωριμότητα

 • Επένδυση στην μάθηση

Αναλυτικά : 

Οι Γλωσσικές δεξιότητες:

 • Αρθρώνει,προφέρει και τονίζει σωστά

( Έως τα 4.6 ετών το 75% των παιδιών έχουν κατακτήσει τους περισσότερους φθόγγους της γλώσσας,εκτός από /ts/,/dz/ και /r/.

Έως τα 6 θα πρέπει θα πρέπει να έχουν κατακτηθεί όλοι οι φθόγγοι και τα συμπλέγματα.)

 • Περιγράφει πρόσωπα, πράγματα και καταστάσεις

 • Κατανοεί την παθητική φωνή και την εκφράζει

 • Εκφράζει εντυπώσεις,σκέψεις και επιθυμίες

 • Αφηγείται  ιστορίες με 3-5 ακολουθίες

 • Διηγείται καθημερινές εμπειρίες

 • Μπορεί να επεξηγήσει πως παίζεται ένα παιχνίδι

 • Διατυπώνει καταφατικές, ερωτηματικές και αρνητικές προτάσεις

 • Κατανοεί ιστορία και είναι σε θέση να απαντήσει σε ερωτήσεις «γιατί, που, ποιός, τι θα γίνει αν»

 • Χρησιμοποιεί σωστά τους χρόνους του ρήματος και γνωρίζει έννοιες όπως χθες,αύριο

 • Διαθέτει ικανοποιητικό λεξιλόγιο,δίνει ορισμούς λέξεων και ρωτά την έννοια νέων λέξεων

 • Κατανοεί διπλή εντολή (π.χ κάθισε και άνοιξε τον μαρκαδόρο)

 • Διακρίνει φθόγγους μέσα στην λέξη, διαθέτει φωνολογική ενημερότητα: Από ποιά φωνούλα ξεκινά μία λέξη

 • Χρησιμοποιεί λέξεις που εκφράζουν συναισθήματα

 • Κατανοεί μεταφορικές έννοιες (πχ Έγινα παπάκι απ΄ την βροχή)


 

Γνωστικές 

 

 • Συμβολοποίηση

 • Κατηγοριοποίηση

 • Ταύτιση

 • Σχέσεις αιτίας –αποτελέσματος

 • Επίλυση προβλημάτων

 • Προ-μαθηματικές έννοιες και μέτρηση

 

Νευροψυχολογικές δεξιότητες

 

 • Ακουστική και οπτική μνήμη

 • Ακουστικές και οπτικές διαδοχικές σειρές/ακολουθίες

 • Ακουστική και οπτική προσοχή

 • Ακουστική και οπτική διαφοροποίηση

 • Ακουστική  και οπτική ολοκλήρωση/συμπλήρωση και σύνθεση

 • Επάρκεια στο ρυθμό επεξεργασίας

 

Οπτικοαντιληπτικές Δεξιότητες
 

 • Σταθερότητα μορφής

 • Οργάνωση χώρου

 • Διάκριση αριστερού-δεξιού

Γραφοκινητικός Συντονισμός

 

 • Χειρισμός μολυβιού/ψαλιδιού

 • Αντιγραφή σχημάτων

 • Τήρηση ορίων

 • Οπτικοκινητική ολοκλήρωση

 

Επικοινωνιακές δεξιότητες

 • Επιδιώκει την επικοινωνία

 • Τηρεί τους κανόνων μιας συζήτησης

 • Τηρεί τους πραγματολογικούς κανόνες

Προσοχή και συγκέντρωση

 • Ολοκληρώνει τις εργασίες του

 • Περιμένει την σειρά του.

 • Διατηρεί την προσοχή του

Συμπεριφορά ​

 • Συνεργάζεται

 • Δεν εμπλέκεται σε καυγάδες

 • Επιδιώκει σχέσεις με τους συμμαθητές του και με τους ενήλικες-δασκάλους του

Συναισθηματική Ματαίωση​

 • Αντέχει την ματαίωση
 • Είναι αυτάρκες 

 • Δεν είναι παρορμητικό

 • Παίρνει πρωτοβουλίες

 • Δεν είναι επιθετικό ή ιδιαίτερα ντροπαλός

 • Μπορεί να αυτορρυθμίζεται

 • Επενδύει στη μάθηση, είναι συνεπές στις υποχρεώσεις του